Všeobecné obchodní podmínky pokladního systému CINK

 

obchodní společnosti Ants&Bees s.r.o. IČO: 05039509, se sídlem Tábor 1323/29, Žabovřesky, 616 00 Brno, Spisová značka: C 93240 vedená u Krajského soudu v Brně

 

1.      ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.      Tyto obchodní podmínky (dále jen „VOP“) obchodní společnosti Ants&Bees s.r.o. IČO: 05039509, se sídlem Tábor 1323/29, Žabovřesky, 616 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 93240 (dále jen „Prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „Kupující“) nebo při používání produktů Prodávajícího.

1.2.      Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v Kupní smlouvě. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP, které jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy

1.3.      Znění VOP může být Prodávajícím měněno či doplňováno. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.4.      Tyto VOP jsou vyhotoveny v elektronické písemné podobě a jsou dostupné na webové stránce Pokladního systému CINK (www.cinkeet.cz). Prodávající může dle své vlastní volby nebo je-li o to Kupujícím požádán, zaslat Kupujícímu v elektronické podobě (ve formátu .PDF) aktuální znění VOP na e-mailovou adresu Kupujícího.

2.       Uzavření smlouvy

2.1.      Smlouva vzniká na základě přijetí nabídky Prodávajícího Kupujícím, čímž Kupující zároveň vyjadřuje souhlas s veškerými ustanoveními těchto VOP. Smlouva může být uzavřena na základě objednávky uskutečněné Kupujícím prostřednictvím objednávkového formuláře na webových stránkách Prodávajícího, a to výslovným potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího prostřednictvím e-mailu. Dále může dojít k uzavření Smlouvy na základě osobní komunikace s obchodním zástupcem Prodávajícího, nebo prostřednictvím elektronické a telefonické komunikace mezi Prodávajícím a Kupujícím.

2.2.      Nezbytným předpokladem pro užívání služeb Pokladního systému CINK je vyslovení souhlasu  s těmito VOP. Není-li prokázán opak, má se za to, že souhlas s těmito VOP učiní  Kupující i vyplněním a odesláním objednávky pomocí objednávkového formuláře, úhradou ceny služeb či hardware vybavení, užíváním služeb Prodávajícího nebo jiným způsobem, z něhož je patrný souhlas Kupujícího s VOP Prodávajícího.

2.3.      V rozsahu případných individuálních úprav Smlouvy požadovaných Kupujícím je Smlouva uzavřena okamžikem výslovné akceptace úprav Prodávajícím (písemně nebo prostřednictvím e-mailu), která rovněž obsahuje cenu a specifikaci individuálních úprav Smlouvy.

2.4.      Smlouva je účinná dnem uzavření Smlouvy.

2.5.      Kupující má možnost si objednat software i hardware na webovém rozhraní Prodávajícího, a to pomocí objednávkového formuláře ve webovém rozhraní obchodu. V objednávkovém formuláři je nutné vyplnit tyto podstatné náležitosti: a) identifikace Kupujícího (obchodní jméno), IČO, sídlo podnikání, e-mail Kupujícího, jméno zastupující osoby Kupujícího (nebo jednatele), telefon, b) variantní řešení softwarového produktu (označení varianty a časové období licence) nebo označení objednaného hardware, c) cena a způsob platby za licenci k softwarovému produktu, případně hardware vybavení, d) odsouhlasení VOP a e) vyjádření Kupujícího, že bere na vědomí zpracování údajů podle GDPR.  

2.6.      Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající po obdržení objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v objednávce.

2.7.      Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.       PLATEBNÍ, DODACÍ a DALŠÍ PODMÍNKY

3.1.      Zákazník v souladu s § 26 odst. 3 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů souhlasí s tím, aby Společnost vyhotovila daňový doklad - fakturu elektronicky.    

3.2.      Cena za licenci k Softwarovému produktu je splatná nejpozději do 14 dnů od vystavení faktury, není-li na faktuře uvedeno jiné datum splatnosti.

3.3.      Cenu hardware vybavení má možnost Kupující uhradit jedním z uvedených způsobů:

a) v hotovosti na dobírku v místě určeném Kupujícím v objednávce;

b) bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího;

c) bezhotovostně prostřednictvím platebního systému;

d) bezhotovostně platební kartou.

3.4.      Cenu software služeb má možnost Kupující uhradit jedním z uvedených způsobů:

b) bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího;

c) bezhotovostně prostřednictvím platebního systému;

d) bezhotovostně platební kartou.

3.5.      V případě opakovaných měsíčních plateb za licenci hradí Kupující cenu za licenci k software produktu bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího, a to vždy nejdéle do 10. dne měsíce v tom období, za které je licence hrazena, není-li na faktuře uvedeno pozdější datum splatnosti. V případě prodlení s úhradou ceny za licenci k Softwarovému produktu je Kupující povinen uhradit rovněž zákonný úrok z prodlení dle příslušných právních předpisů.  

3.6.      V ceně licence bez paušálních plateb je zahrnuta technická podpora, automatické aktualizace a veškeré zálohování dat v Cloudu po dobu 2 (dvou) let od chvíle prvního použití Pokladního systému. Zálohování dat z Cloudu je Prodávajícím provedeno prostřednictvím zabezpečených systémů, k nimž mají přístup pouze oprávněné osoby. Pokud bude Kupující chtít využívat výše popsané služby i poté co skončí tato zaručená dvouletá lhůta, je třeba tyto služby dodatečně zaplatit.

3.7.      Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Kupující tímto bere na vědomí, že k cenám je účtována daň z přidané hodnoty v aktuální výši v okamžiku zdanitelného plnění v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Cena včetně DPH zahrnuje DPH ve výši platné ke dni akceptace objednávky.      

3.8.      Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.9.      Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.10.  Zákazníkům je k dispozici bezplatná licence, která je Prodávajícím omezena limitem ve výši 10.000 Kč měsíčního obratu. V případě překročení stanoveného limitu pro bezplatnou licenci je licence převedena do režimu Základní licence s měsíčním účtováním, a to zpětně k 1. (prvnímu) dni kalendářního měsíce, ve kterém došlo k překročení limitu bezplatné licence.

4.       ODSTOUPENÍ OD SMLOUVy

4.1.      Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí hardware zařízení, přičemž v případě, že předmětem Kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené 14 dnů.

4.2.      V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle čl. 4.1. VOP se Kupní smlouva od počátku ruší. Hardware zařízení musí být Prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odstoupení od smlouvy Prodávajícímu. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Toto ustanovení neplatí pro software produkty a odstoupením od smlouvy se Kupujícímu odebere přístup k licenci po skončení kalendářního měsíce, ve kterém k odstoupení došlo.

4.3.      V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.1. VOP vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je od Kupujícího přijal. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

4.4.      Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.       PŘEPRAVA A DODÁNÍ HARDWARE VYBAVENÍ

5.1.      V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2.      V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.3.      Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít.

6.       PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

6.2.      Projeví-li se vada hardware zařízení v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady v době do 24 měsíců od převzetí. Kupující se zavazuje uplatňovat vady a reklamace u Prodávajícího prostřednictvím e-mailové adresy [email protected].

7.       Omezení odpovědnosti, náhrada škody

7.1.      Omezení odpovědnosti za škodu a náhrada škody se řídí platnými právními předpisy České republiky.

7.2.      Kupující bere na vědomí, že Prodávající nijak neodpovídá za správnost údajů v Pokladním systému, které si Kupující sám zadá, nebo budou zadány třetí osobou. Prodávající poskytuje pouze technické řešení, a tedy neodpovídá za případný faktický nesoulad mezi reálně uskutečněnými objednávkami a objednávkami evidovanými v pokladním systému a tyto skutečnosti není povinen kontrolovat.

7.3.      Prodávající neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí (např. živelné pohromy, přírodní události, havárie, výpadky veřejných telekomunikačních sítí, válečné nebo teroristické události), ani za výpadky Pokladního systému způsobené přerušením přívodu el. energie, nebo výpadky serverů. Prodávající také neodpovídá za škody vzniklé výpadky při aktualizaci software, konfiguracích serveru apod.

7.4.      Prodávající neodpovídá za chování jednotlivých uživatelů ani jejich způsob využívání Pokladního systému, ani za škody a újmu takto vzniklou.

7.5.      Prodávající neodpovídá za platby, transakce ani převody, které uživatel licence realizuje pomoci Pokladního systému, ani za nefunkčnost platební brány způsobené poskytovatelem platebních služeb. Za to odpovídají poskytovatelé těchto platebních služeb a portálů.

7.6.      Prodávající neodpovídá za kvalitu, dostupnost a rozsah služeb poskytovaných bezplatně. Z titulu takto poskytovaných služeb nevzniká právo Kupujícího na odstoupení od Smlouvy.

7.7.      V případě, že bude prokázáno, že Prodávající odpovídá za škodu, odpovědnost Prodávajícího je omezena do maximální výše sjednané ceny za Kupujícím objednanou verzi.

8.       OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ a COOKIES

8.1.      Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a také na základě nařízení EU č. 2016/679, neboli GDPR. Podrobná úprava podle GDPR je popsána v samostatném souboru, rovněž dostupného na webových stránkách Prodávajícího.

8.2.      Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále jen Osobní údaje). Osobní údaje zpracovávané Prodávajícím jsou pouze údaje nezbytně nutné k plnění Smlouvy, za účelem poskytování služby, na základě oprávněného zájmu. Především se jedná o údaje, které Kupující uvádí při registraci do aplikace Pokladního systému CINK, které jsou potřebné k vytvoření uživatelského účtu. Mezi údaje, které Prodávající zpracovává na základě plnění smlouvy patří také fakturační údaje a adresa pro doručení hardware zařízení, pokud je Kupujícím objednán.

8.3.      Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z Kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu.

8.4.      Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Kupující také potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8.5.      Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky Prodávajícího z Kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

9.       ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1.      Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

9.2.      Kupní smlouva včetně VOP je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

9.3.      Kupující udělením souhlasu s těmito VOP potvrzuje, že se s nimi seznámil a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku udělení souhlasu.

9.4.      Kontaktní údaje Prodávajícího:

Adresa:           Ants&Bees s.r.o. IČO: 05039509, se sídlem Tábor 1323/29, Žabovřesky, 616 00 Brno

Telefon:          +420 514 514 580

E-mail:           cink@cinkeet.cz

VOP nabývají účinnosti k 1. 10. 2018